Zgłoszenie pobytu czasowego Druki

Serwis znalezionych fraz

karolinka *Ta chwila już nie wróci...

Temat: Bezprawne zameldowanie (bez zgody właściciela)
USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Art. 9. 2a. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do ... na pobyt stały należy zgłosić się we właściwym miejscowo ze względu na miejsce nowego meldunku Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy do Wydziału Spraw Obywatelskich. Należy mieć ze sobą druk zgłoszenie pobytu stałego dla dorosłych i dzieci, zawierający podpis osoby meldującej się, dowód osobisty, potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego, potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Przy zameldowaniu musi być właściciel...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=6229Temat: Zameldowanie tymczasowe
Trochę nie rozumiem. Wynajęcie mieszkania na np.okres 2 lat w pełni upoważnia Ciebie do zameldowania tymczasowego na ten okres. Jeśli mamy być ściśli, to pobyt poza miejscem zamieszkania w innej miejscowości powyżej 3 dni podlega zameldowaniu czasowemu. Pobyt mający trwać powyżej 2 miesięcy podlega zameldowaniu stałemu. Istnieje jednak wyjątek - zameldowanie tymczasowe może zostać przedłużone bezterminowo w związku z pracą, nauką, leczeniem, pobytem w więzieniu. Zgłoszenie pobytu tymczasowego wymaga przedłożenia dwóch dokumentów - umowy najmu (lub ustnego oświadczenia właściciela mieszkania w przypadku umowy ustnej) oraz wypełnienia druku meldunkowego. W druku tym istnieje pole przewidziane na podpis właściciela. Inny druk jest, gdy wynajmujemy pokój, inny gdy całe mieszkanie - różnią się rozmiarem i tymi magicznymi prawniczymi formułkami, ale cel mają taki sam i na obu ... (pierw w urzędzie zły wydali ). I choć wprawdzie z ustawy wynika, że masz przedstawić uprawnienie (czyli umowa powinna wystarczyć) to w Urzędzie dali druk meldunkowy z miejscem na podpis właściciela - ponieważ art. 29 ust.1 nakłada na właściciela obowiązek potwierdzenia meldunku Art. 29. 1. Wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące, a ponadto właściciel (zarządca) budynku jest obowiązany wskazać, czy osobie tej przysługuje uprawnienie do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić...
Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=3799


Temat: pytanie o zameldowanie :)
pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące uważa się w szczególności: 1) wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego, 2) pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych, 3) odbywanie czynnej służby wojskowej, 4) pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych. 2. Wątpliwości co do charakteru pobytu rozstrzyga właściwy organ gminy. Art 9 1. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. 2. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące należy przedstawić potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu (pomieszczeniu), w którym ma nastąpić zameldowanie. 3. Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia. 4. Osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony przedstawiają wojskowy dokument osobisty (potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych) w celu zamieszczenia w nim stosownych wpisów ... pobytu. Art 9b 1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje pod oznaczonym adresem. 2. Adres określa się przez podanie: 1) w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ... określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. 2. Osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu udzielającego pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. druk meldunkowy do pobrania tutaj
Źródło: bytomski.pl/viewtopic.php?t=1840


Temat: Melduj siebie i innych
stały, a kiedy na czasowy. Meldunek stały Stałym miejscem twojego zameldowania jest adres, pod którym mieszkasz. Tu, gdzie koncentrują się wszystkie twoje życiowe sprawy. Jeżeli masz dwa mieszkania, meldujesz się na stałe w tym, w którym przebywasz. Meldunek czasowy Powinnaś go mieć, gdy: - przebywasz w danej miejscowości dłużej niż 3 doby. Meldujesz się w urzędzie gminy. Razem z tobą powinien tam pójść właściciel mieszkania, w którym przebywasz i okazać tytuł prawny do lokalu. Przy zameldowaniu powinnaś podać, jak długo chcesz zostać w danym mieście. Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje ... upoważnioną) przed upływem 24 godzin od przyjazdu. Jeżeli wyjeżdżasz razem z dzieckiem, które nie ukończyło siedmiu lat, nie musisz meldować swojej pociechy na pobyt czasowy, pod warunkiem, że nie przebywa ona ... meldowania się, gdy twój pobyt nie przekracza 30 dni. Jak załatwić formalności? Na zameldowanie się masz cztery dni od daty przybycia do danej miejscowości. W rzeczywistości jednak obowiązek meldunkowy, zwłaszcza w przypadku czasowego pobytu, nie jest dopełniany. Ale uważaj. Jeżeli w czasie twojego pobytu wydarzy się coś nieprzyjemnego (np. będziesz świadkiem napadu) i policja cię wylegitymuje, a ty nie będziesz miała meldunku, ... wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu. Uwaga! Jeżeli zmieniasz miejsce stałego pobytu, musisz wymienić: - dowód osobisty, - prawo jazdy, - legitymację szkolną lub studencką, - dowód rejestracyjny samochodu. Musisz również powiadomić ... do lokalu, - wyrażenie zgody (na piśmie) na zameldowanie dodatkowej osoby. ...lub obcokrajowca Cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski powinien zameldować się na pobyt czasowy przez upływem 48 godzin od chwili przybycia i nie później niż przed upływem 48 godzin od przekroczenia granicy). - Gdy jest to pobyt czasowy do 3 miesięcy, musi zgłosić się do wydziału spraw obywatelskich urzędu gminy i okazać paszport, a także, jeśli jest wymagana, wizę lub zaproszenie. - Gdy pobyt ma trwać ponad 3 miesiące, powinien wypełnić drukzgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość i uprawniający do pobytu w naszym kraju. - W przypadku meldunku na pobyt stały trzeba wypełnić drukzgłoszenie pobytu stałego”. Osoba meldująca się musi przedstawić paszport, kartę pobytu cudzoziemca albo decyzję ... gminy i pokazać tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty. Od decyzji odmawiającej meldunku cudzoziemcowi nie przysługuje odwołanie. Gdy nie mieszkasz, wymelduj się Jeżeli opuszczasz miejsce pobytu, powinnaś się wymeldować. Wypełniasz ... potwierdzenie faktu pobytu w danym miejscu. Jeśli jesteś zameldowana w czyimś mieszkaniu, to nie znaczy, że nabywasz do niego prawo. Z kolei, jeżeli zostaniesz wymeldowana z lokalu, którego jesteś prawną właścicielką,...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=7980